Категории
Издателства

Условия

Моля прочетете внимателно условията. Използването на този уеб сайт означава, че вие ги приемате и сте съгласни с тях. Тези условия обвързват всички потребители. ШОПКОМ ЕООД си запазва правото да променя тези условия, като актуализира публикацията на сайта.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на части от него в каквато и да било форма без писменото разрешение на ШОПКОМ ЕООД.
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Договор за покупко-продажба

Преминаването през процеса на поръчка на нашия сайт има силата на договор за покупко-продажба. Задълженията по този договор се смятат за изпълнени с доставката на стоката, която сте поръчали. В отделни случаи можем да поискаме допълнителна идентификация и си запазваме правото да откажем сключването на договор. Детайлите за вашата поръчка се съхраняват електронно и са достъпни от менюто „Поръчки”, видимо на екрана Ви след като сте се регистрирали. Вие получавате и всички детайли по вашата поръчка на имейл адреса, който сте ни оставили.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на он-лайн книжарница shopcom.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, ШОПКОМ ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ШОПКОМ ЕООД при ползване от него на он-лайн книжарницата, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ШОПКОМ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ШОПКОМ ЕООД.
ШОПКОМ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на shopcom.bg, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, ШОПКОМ ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.
ШОПКОМ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

ШОПКОМ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на он-лайн книжарницата, ШОПКОМ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. ШОПКОМ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
ШОПКОМ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ШОПКОМ ЕООД или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ШОПКОМ ЕООД и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката. Когато стоката е книга или списание на хартиен носител, поръчката не подлежи на връщане ако вече е напуснала склада на ШОПКОМ ЕООД, поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.
Книгите и списанията, напуснали склада на ШОПКОМ ЕООД не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.
Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.
При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ШОПКОМ ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ШОПКОМ ЕООД.
При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, ШОПКОМ ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. ШОПКОМ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Сайтът и нашите доставчици и трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи и други, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Описанията на продуктите са единствено с информационна цел, за да обогатят преживяването ви по време на пазаруване. Те са базирани на информация, подадена от производителите. Имайте предвид, че продуктите и тяхното съдържание, подлежат на промяна. ШОПКОМ ЕООД не може да поема отговорност за неточна информация.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ШОПКОМ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. ШОПКОМ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Онлайн книжарница