Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

ЗАЕДНО Български език за 5. клас като втори език за ниво А2+ по Общата европейска езикова рамка

Автор: Светозара Халачева, Йовка Дапчева
Издателство: Клет България
Година: 2019
ISBN: 9789541814598
Брой страници:
Тегло:
Формат:
Нов
Цена: 22.90 лв.

Анотация

Учебното помагало ЗАЕДНО за пети клас е насочено към постигане на ниво А2+ (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език. Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са: • относителни и показателни местоимения; • относителни и показателни наречия; • изразяване на предходност и следходност на глаголното действие; • употреба на местоимения като съюзни думи; • сложни съставни изречения с: че, да, какво; • употреба на наречия като съюзни думи. Акцентът в помагалото е върху усвояването на някои видове сложни изречения, които са съществен елемент от формирането на комуникативната компетентност на учениците за ниво А2+. Характерът на езиковия материал, предвиден за изучаване в пети клас, определя и преразпределението на относителната тежест на задачите за развиване на четирите комуникативно-речеви умения: слушане, четене, писане и говорене – ограничават се задачите за слушане с повтаряне за сметка на задачите за глобално и детайлно разбиране на съдържанието на текста/диалога при слушане. В учебното помагало в най-голяма степен е застъпен индуктивният подход за преподаване на езиковите явления, който е особено подходящ при формиране на продуктивните умения говорене и писане: с изпълнението на упражненията учениците самостоятелно стигат до извеждане на граматическите правила, които са подходящо и еднозначно визуализирани, като се избягва употребата на строго граматическа терминология. Крайната цел на всички езикови задачи, степенувани по трудност, е правилната и уместна употреба на изучаваните сложни изречения, както и разбирането им при слушане и четене. Усложнените комуникативно-речеви компетентности предполагат и усложняване на тематиката на урочните единици. От една страна, темите, свързани с непосредственото обкръжение, характерни за обучението в началния етап, в пети клас се развиват. От друга страна, се разглеждат нови теми от типа на: Какво да облека?; Обичам лятото/ зимата...; Ежедневие; Празници; Моят град и др. Лингвокултурният аспект в обучението в пети клас се реализира чрез по-разширени текстове за описание, които дават възможност за коментар и за изразяване на лично мнение по поставения проблем. С оглед възрастта на учениците подобни текстове са обособени в отделен модул с умело подбрано заглавие – „България и българите“. Основен принцип в учебното помагало е подходящото визуализиране на изучаваните езикови единици – създадени са специални рубрики за представяне на граматическото правило и за насочване на вниманието върху специфични езикови форми или употреби във всяка урочна единица. Степента на усвояване на езиковия материал се проверява чрез обобщителните упражнения в края на урочната единица, които съдържат всички аспекти на прагматиката на изучавания тип сложно изречение. Помагалото е ефективен помощник за достигане на заложените в учебната програма компетентности.

Онлайн книжарница